برگزاری اولین نشست اعضای انجمن انفورماتیک پزشکی کشور در دانشکده مجازی دانشگاه علوم پزشکی تهران

اولین نشست اعضای انجمن انفورماتیک پزشکی کشور در دانشکده مجازی با هدف هم افزایی، بررسی نظرات و پیشنهادات در راستای توسعه و تقویت این انجمن …