دکتر محمود تارا

آخرین مدرک تحصیلی: دکترای انفورماتیک پزشکی

مرتبه علمی: استادیار

دانشگاه محل خدمت: علوم پزشکی مشهد

گروه:  انفورماتیک پزشکی، دانشکده پزشکی

ایمیل:TaraM@mums.ac.ir

تعداد مقالات: 24

تعداد استنادات: 57

H-Index: 4