دکتر محمدمهدی قائمی

آخرین مدرک تحصیلی: دکترای انفورماتیک پزشکی

مرتبه علمی: استادیار

دانشگاه محل خدمت: علوم پزشکی کرمان

گروه:  علوم اطلاعات سلامت، مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی

مرکز تحقیقات انفورماتیک پزشکی

پژوهشکده آینده پژوهی در سلامت

ایمیل: dr.mghaemi@gmail.com

تعداد مقالات: 

تعداد استنادات: 

H-Index: