دکتر شراره نیاکان

آخرین مدرک تحصیلی: دکترای انفورماتیک پزشکی

مرتبه علمی: دانشیار

دانشگاه محل خدمت: علوم پزشکی تهران

گروه:  مدیریت اطلاعات و انفورماتیک سلامت، دانشکده پیراپزشکی

مرکز تحقیقات متابولومیکس و ژنومیکس

پژوهشکده علوم سلولی و مولکولی غدد

پژوهشگاه علوم غدد و متابولیسم

ایمیل: sh-rniakank@sina.tums.ac.ir

تعداد مقالات: 52

تعداد استنادات: 323

H-Index: 8