دکتر سید محمد طباطبائی

آخرین مدرک تحصیلی: دکترای پژوهش محور

مرتبه علمی: استادیار

دانشگاه محل خدمت: علوم پزشکی مشهد

گروه: انفورماتیک پزشکی، دانشکده پزشکی

ایمیل: tabatabaeimh@mums.ac.ir

تعداد مقالات: 19

تعداد استنادات: 79

H-Index: 4