دکتر حمید مقدسی

آخرین مدرک تحصیلی: دکترای  مدیریت اطلاعات سلامت

مرتبه علمی: دانشیار

دانشگاه محل خدمت: علوم پزشکی شهید بهشتی

گروه: مدیریت فناوری اطلاعات سلامت، دانشکده پیراپزشکی

ایمیل: Moghaddasi@sbmu.ac.ir

تعداد مقالات: 33

تعداد استنادات: 88

H-Index: 5