دکتر اعظم اصلانی

آخرین مدرک تحصیلی: دکترای انفورماتیک پزشکی

مرتبه علمی: استادیار

دانشگاه محل خدمت: علوم پزشکی شیراز

گروه: 

ایمیل: aslaniaz@sums.ac.ir

تعداد مقالات: 

تعداد استنادات: 

H-Index: