اعضای انجمن

نام و نام خانوادگیمدرک تحصیلیسمتنام دانشگاه محل خدمتپست الکترونیکی
دکتر کامبیز بهاءالدینیدکترای انفورماتیک پزشکیرییس انجمنعلوم پزشکی کرمانkambizb321@gmail.com
دکتر رضا ربیعیدکترای انفورماتیک پزشکیدبیر علمی انجمن علوم پزشکي شهيد بهشتي R.Rabiei@sbmu.ac.ir
دکتر لیلا احمدیاندکترای انفورماتیک پزشکیعضو هیات مدیرهعلوم پزشکی کرمانAhmadianle@yahoo.com
دکتر امید پورنیکدکترای انفورماتیک پزشکیعضو هیات مدیرهدانشگاه علوم پزشکی ایرانpoornik@yahoo.com
دکتر شراره نیاکاندکترای انفورماتیک پزشکیعضو هیات مدیرهعلوم پزشکی تهرانsh-rniakank@sina.tums.ac.ir
دکتر علیرضا آتشیدکترای انفورماتیک پزشکیعضو علی البدلعلوم پزشکی تهرانsmatashi@yahoo.com
دکتر شهرام طماسبیاندکترای انفورماتیک پزشکیعضو علی البدل علوم پزشکی شهرکردstahmasebian@gmail.com
دکتر حسن وکیلی ارکیدکترای انفورماتیک پزشکیبازرس انجمنعلوم پزشکی مشهدvakilih@mums.ac.ir
دکتر مسعود امن زادهدکترای انفورماتیک پزشکیعضو انجمنعلوم پزشکی شهید بهشتیamanzadeh.m@gmail.com
دکتر نگیسا سیدیدکترای انفورماتیک پزشکیعضو انجمن
دکتر سعید اسلامیدکترای انفورماتیک پزشکیعضو انجمنعلوم پزشکی مشهدs.eslami.h@gmail.com
دکتر محمود تارادکترای انفورماتیک پزشکیعضو انجمنعلوم پزشکی مشهدTaraM@mums.ac.ir
دکتر حبیب الله پیرنژاددکترای انفورماتیک پزشکیعضو انجمنعلوم پزشکی ارومیهh_pirnejad@yahoo.com
دکتر زهرا نیازخانیدکترای انفورماتیک پزشکیعضو انجمنعلوم پزشکی ارومیهzahraniazkhani@yahoo.com
دکتر بهلول رحیمیدکترای انفورماتیک پزشکیعضو انجمنعلوم پزشکی ارومیهbahlol.rahimi@gmail.com
دکتر افشین صرافی نژاددکترای انفورماتیک پزشکیعضو انجمنعلوم پزشکی کرمانa.sarafi@gmail.com
دکتر رضا خواجوییدکترای انفورماتیک پزشکیعضو انجمنعلوم پزشکی کرمانr.khajouei@yahoo.com
دکتر محمدمهدی قائمیدکترای انفورماتیک پزشکیعضو انجمنعلوم پزشکی کرمانdr.mghaemi@gmail.com
دکتر احسان نبوتیدکترای انفورماتیک پزشکیعضو انجمنعلوم پزشکی کاشانenabovati@gmail.com
دکتر فرهاد فاتحیدکترای انفورماتیک پزشکیعضو انجمنمانش استرالیاffatehi@gmail.com
دکتر طاها صمد سلطانیدکترای انفورماتیک پزشکیعضو انجمنعلوم پزشکی تبریزtaha.soltany@gmail.com
دکتر بهزاد کیانیدکترای انفورماتیک پزشکیعضو انجمنعلوم پزشکی مشهدkiani.behzad@gmail.com
دکتر مصطفی لنگری زادهدکترای انفورماتیک پزشکیعضو انجمنعلوم پزشکی ایران
دکتر سید محمد طباطبائیدکترای انفورماتیک پزشکیعضو انجمنعلوم پزشکی مشهدtabatabaeimh@mums.ac.ir
دکتر اعظم اصلانیدکترای انفورماتیک پزشکیعضو انجمنعلوم پزشکی شیرازaslaniaz@sums.ac.ir
دکتر ژاله شوشتریان ملاکدکترای انفورماتیک پزشکیعضو انجمنعلوم پزشکی تهران
دکتر حسن ابراهیم پور صدقیانیدکترای انفورماتیک پزشکیعضو انجمنعلوم پزشکی نیشابورSadageyani@yahoo.com
دکتر کلثوم دلداردکترای انفورماتیک پزشکیعضو انجمندانشگاه علوم پزشکی شاهرودdeldark@gmail.com
دکتر رضا فردوسیدکترای انفورماتیک پزشکیعضو انجمنعلوم پزشکی و خدمات بهداشت درمانی تبریزferdousir@tbzmed.ac.ir
دکتر آرش روشن پوردکترای انفورماتیک پزشکیعضو انجمن
دکتر شیرین دهقاندکترای انفورماتیک پزشکیعضو انجمن
دکتر طیبه بنی اسدیدکترای انفورماتیک پزشکیعضو انجمن
دکتر راحله گنجعلیدکترای انفورماتیک پزشکیعضو انجمن
دکتر محمدحسین پور اسددکترای انفورماتیک پزشکیعضو انجمن
دکتر هانیه زهتاب هاشمیدکترای انفورماتیک پزشکیعضو انجمن
دکتر شهاب الدین رحمتی زادهدکترای انفورماتیک پزشکیعضو انجمن
دکتر حسین بیگی هرچگانیدکترای انفورماتیک پزشکیعضو انجمن
دکتر مرضیه اسماعیلیدکترای انفورماتیک پزشکیعضو انجمن
دکتر محمدرضا نادری حاجیدکترای انفورماتیک پزشکیعضو انجمن
دکتر آذر کاظمیدکترای انفورماتیک پزشکیعضو انجمن
دکتر علیرضا طبابائی تبریزیدکترای انفورماتیک پزشکیعضو انجمن
دکتر مهدی حبیبی کولاییدکترای انفورماتیک پزشکیعضو انجمندانشگاه علوم پزشکی گلستانkoolaie@gmail.com
دکتر حمیدرضا دهقاندکترای انفورماتیک پزشکیعضو انجمن
دکتر اعظم اروجیدکترای انفورماتیک پزشکیعضو انجمندانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالیorooji_9898@yahoo.com
دکتر رضوان رحیمیدکترای انفورماتیک پزشکیعضو انجمندانشگاه تربیت مدرسr.rahimi@modares.ac.ir
دکتر علی افرازدکترای انفورماتیک پزشکیعضو انجمن
دکتر حمید مقدسیدکترای مدیریت اطلاعات سلامتعضو انجمنشهید بهشتی تهرانMoghaddasi@sbmu.ac.ir
دکتر رضا صفدریدکترای مدیریت اطلاعات سلامتعضو انجمنعلوم پزشکی تهرانrsafdari@tum.ac.ir
دکتر طاهره نصری بوری آبادیدکترای مدیریت اطلاعات سلامتعضو انجمن
دکتر فرخنده اسدیدکترای مدیریت اطلاعات سلامتعضو انجمن
دکتر صدریه حاج اسمعیل گوهریدکترای مدیریت اطلاعات سلامتعضو انجمنعلوم پزشکی کرمانsadriehhajesmaili@yahoo.com
اکرم واحدیکارشناسی ارشد فناوری اطلاعات سلامتعضو انجمن
عاطفه صدیق نیاکارشناسی ارشد انفورماتیک پزشکیعضو انجمن
الهام نظریکارشناسی ارشد انفورماتیک پزشکیعضو انجمن
شیوا کریمیکارشناسی ارشد انفورماتیک پزشکیعضو انجمن
مجتبی پورمهدیکارشناسی ارشد انفورماتیک پزشکیعضو انجمن
خدیجه مولاییکارشناسی ارشد انفورماتیک پزشکیعضو انجمن
پریناز تبریکارشناسی ارشد انفورماتیک پزشکیعضو انجمن
ثریا رضاییکارشناسی ارشد انفورماتیک پزشکیعضو انجمن
مرضیه سادات عسکریکارشناسی ارشد انفورماتیک پزشکیعضو انجمن
احمد ناصرپورکارشناسی ارشد انفورماتیک پزشکیعضو انجمن
محمدرضا کیکاووسیکارشناسی ارشد انفورماتیک پزشکیعضو انجمن
منصوره جمشیدیانکارشناسی ارشد انفورماتیک پزشکیعضو انجمن
علی ثنایی فرکارشناسی ارشد انفورماتیک پزشکیعضو انجمن
مهدیه منتظریکارشناسی ارشد انفورماتیک پزشکیعضو انجمن
مینا رستمیکارشناسی ارشد انفورماتیک پزشکیعضو انجمن
فریبا خون رزکارشناسی ارشد انفورماتیک پزشکیعضو انجمنf.khoonraz@gmail.com
زهرا ناظریکارشناسی ارشد انفورماتیک پزشکیعضو انجمن
حامد مهدی زادهکارشناسی ارشد انفورماتیک پزشکیعضو انجمن
ساره کشوردوستکارشناسی ارشد انفورماتیک پزشکیعضو انجمن
امین کرم پورکارشناسی ارشد انفورماتیک پزشکیعضو انجمن
محمدرضا افراشکارشناسی ارشد انفورماتیک پزشکیعضو انجمن
سیروس صالح نسبکارشناسی ارشد انفورماتیک پزشکیعضو انجمن
فرزاد سلمانی زادهکارشناسی ارشد انفورماتیک پزشکیعضو انجمن
صدیقه خیریانکارشناسی ارشد انفورماتیک پزشکیعضو انجمن
مولودالسادات طاهریانکارشناسی ارشد انفورماتیک پزشکیعضو انجمن
سارا دریکارشناسی ارشد انفورماتیک پزشکیعضو انجمن
مصطفی قادر زادهکارشناسی ارشد انفورماتیک پزشکیعضو انجمن
سیدمحمد ایوب زادهکارشناسی ارشد انفورماتیک پزشکیعضو انجمن
شکوفه اعلاییکارشناسی ارشد انفورماتیک پزشکیعضو انجمن
بهاره احمدزادهکارشناسی ارشد انفورماتیک پزشکیعضو انجمن
سهراب الماسیکارشناسی ارشد فناوری اطلاعات سلامتعضو انجمن
سوگند ستارهکارشناسی ارشد انفورماتیک پزشکیعضو انجمن
شهاب الدین اسکندریکارشناسی ارشد انفورماتیک پزشکیعضو انجمن
فرزانه فیض منشکارشناسی ارشد انفورماتیک پزشکیعضو انجمن
کیانا فرهادیارکارشناسی ارشد انفورماتیک پزشکیعضو انجمن
مرجان رسولیان کسرینهکارشناسی ارشد انفورماتیک پزشکیعضو انجمن
مژگان تنهاپورکارشناسی ارشد انفورماتیک پزشکیعضو انجمن
حسن اسدیکارشناسی ارشد انفورماتیک پزشکیعضو انجمن
سهیل هشترخانیکارشناسی ارشد انفورماتیک پزشکیعضو انجمن
فاطمه رحیمیکارشناسی ارشد انفورماتیک پزشکیعضو انجمن