برای ثبت نام لازم است مبلغ پانصد هزار ریال به شماره حساب
۴۹۶۱۹۷۹۳/۳۴
بانک ملت  شعبه شمیران کد ۶۵۱۸۵ متعلق به انجمن انفورماتیک پزشکی واریز گردد . تصویر فیش همراه با مدارک دیگر (جهت شرکت به عنوان هیات مدیره و بازرس انجمن) به ایمیل ادرس
Contact@Irami.ir
ارسال گردد.