اعلام کاندایداتوری عضویت

در هیات مدیره انجمن و

ارسال مدارک ذیربط

تا روز هفدهم تیرماه سال جاری

تمدید شد