برگزاری انتخابات انجمن انفورماتیک پزشکی

الف – شرایط شرکت در انتخابات
 1- عضویت در انجمن
 2- ضوابط مندرج در اساسنامه

ب- مدارک مورد نیاز کاندیداها
 1- ارایه رزومه
 2- ارسال فیش واریز حق عضویت و یا ارایه تصویر کارت عضویت

 پ- پایان ثبت نام کاندیداها
      پانزدهم اسفند 1397

 ت- بررسی رزومه و ضوابط کاندیداها
  بیستم اسفند 1397

 ث- اعلام نتایج بررسی
  بیست و پنج اسفند 1397

  ج – رسیدگی به اعتراضات احتمالی
  بیست فروردین   1398
 
 چ- برگزاری انتخابات
 هجدهم اردیبهشت 1398