http://irami.org/Upload/admin/Membership_Image5-100035.jpg

متقاضیان عضویت در انجمن می توانند طبق اساسنامه مربوطه با پرداخت مبلغ 500,000  ريال به حساب شماره 49619793/34 بانک ملت شعبه شمیران، کد 65185 عضو انجمن شوند.

اصل فیش بانکی به همراه فرم ثبت نام تکمیل شده و یک قطعه عکس رنگی 3x4 از طریق پست سفارشی یا مستقیما تحویل آقای دکتر رضا ربیعی به نشانی: تهران، میدان قدس، ابتدای خیابان ، دربند، دانشکده پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، گروه مدیریت اطلاعات و انفورماتیک پزشکی گردد.

بدیهی است کپی فیش مذکور نزد متقاضی عضویت نگهداری می شود.

با توجه به اینکه انجمن عضو حامی می پذیرد، لذا عضویت برای همگان آزاد است.