اسامی هیات مدیره انجمن

دکتر حمید مقدسی - رییس انجمن

دکتر حسین ریاضی - دبیر انجمن

دکتر رضا ربیعی - خزانه دار

دکتر رضا صفدری

دکتر مهران مقصود لو