اسامی هیئت موسس انجمن

دکتر حسین ریاضی

دکتر رضا صفدری

دکتر حمید مقدسی

دکتر مهران مقصودلو